Bieg terminów urzędowych

Materiał informacyjny Stowarzyszenie Sursum Corda
Udostępnij:

Każda sprawa ma swój termin wyznaczony do jej załatwienia lub rozpatrzenia. Jak liczyć terminy, o których mowa w pismach urzędowych? Co jeśli termin wypada w dzień wolny od pracy i czy mamy realne możliwości na odzyskanie utraconych terminów i doprowadzenie naszej sprawy do końca?

W stosunkach administracyjnoprawnych termin ma istotne znaczenie prawne. Terminem nazywa się zastrzeżenie dodatkowe czynności prawnej, przez które skutek czynności zostaje ograniczony w czasie. Termin wprowadzony jest do konstrukcji instytucji prawnej zarówno przez przepisy prawa materialnego, jak i przepisy prawa procesowego. Od jego spełnienia uzależniona jest możliwość podjęcia skutecznej obrony interesu prawnego przez jednostkę.

Terminem materialnym jest okres, w którym może nastąpić ukształtowanie praw lub obowiązków jednostki w ramach administracyjnoprawnego stosunku materialnego.
Uchybienie terminowi materialnemu wywołuje skutek prawny w postaci wygaśnięcia praw lub obowiązków o charakterze materialnym. W takim przypadku stosunek materialnoprawny nie może być nawiązany, nie ma przedmiotu postępowania administracyjnego, postępowanie nie może być wszczęte, a wszczęte jako bezprzedmiotowe, podlega umorzeniu.

Terminem procesowym jest okres do dokonania czynności procesowej przez podmioty postępowania lub uczestników postępowania.
Uchybienie terminowi procesowemu wywołuje skutek w postaci uzależnienia skuteczności czynności procesowej od zachowania terminu.

Obliczanie terminów w Kodeksie postępowania administracyjnego oparte jest na następujących zasadach:

 1. Terminy liczone w dniach kończą się z upływem ostatniego dnia, z tym zastrzeżeniem że nie wlicza się tego dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące początkiem terminu, np. zgodnie z art. 129 § 2 k.p.a. odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. Dzień doręczenia (ogłoszenia decyzji) jest zdarzeniem będącym początkiem terminu, a więc zgodnie z art. 57 § 1 dnia tego nie uwzględnia się. Tak więc np. jeżeli otrzymano list we wtorek 10 dnia miesiąca, pierwszym dniem liczenia terminu będzie kolejny dzień, czyli środa 11 dnia miesiąca.
  Termin liczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Niezależnie od godziny zdarzenia, odebrania listu - termin biegnie od chwili zdarzenia oznaczonego w dniach i upływa z końcem dnia oznaczonego jako data końcowa.
  Przykład.List odebrano w środę o godzinie 18:30, wobec czego pierwszym dniem terminu będzie czwartek, a termin 7-dniowy zakończy się w kolejną środę o północy.
 2. Termin określony w tygodniach kończy się z upływem tego samego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada początkowemu dniowi tygodnia.
  Przykład.Jeżeli termin 2-tygodniowy zaczął biec w piątek 1 lipca, termin upływa w piątek dnia 15 lipca o godzinie 24:00.
 3. Termin określony w miesiącach kończy się z upływem dnia w ostatnim miesiącu, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdy takiego dnia w ostatnim miesiącu nie ma – w ostatnim dniu tego miesiąca.
  Przykład.Umowę zawarto 9 lipca z 2-miesięcznym czasem realizacji, zatem umowa powinna zostać zrealizowana do 9 września. Jeżeli jednak umowę zawarto 31 stycznia z 1-miesięcznym okresem realizacji umowy, to termin upływa 28 (lub 29) lutego, czyli ostatniego dnia miesiąca.
 4. Termin określony w latach liczy się podobnie jak w przypadku terminu określonego w miesiącach: kończy się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdy takiego dnia nie ma (zdarza się to w latach przestępnych w związku ze zmienną liczbą dni w lutym), datą końcową będzie ostatni dzień tego miesiąca.
  Przykład.Umowę zawarto 10 maja 2021 r. na dwa lata, termin upływa 10 maja 2023 r. Termin 3-miesięczny rozpoczęty 30 listopada upływa 28 (lub 29) lutego w zależności od tego, który z nich będzie ostatnim dniem miesiąca. Natomiast termin 3-miesięczny liczony od 29 lutego zakończy się nie w ostatnim dniu maja, lecz 29 maja.

Dzień ustawowo wolny od pracy przy obliczaniu terminu - w razie gdy koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (w tym sobotę, niedzielę), za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następujący dzień powszedni.

W przypadku użycia terminów: początek miesiąca, środek miesiąca, koniec miesiąca - uznaje się, że początkiem miesiąca jest pierwszy dzień miesiąca, środkiem miesiąca jest piętnasty, a koniec miesiąca przypada natomiast na ostatni dzień danego miesiąca, czyli odpowiednio 28 lub 29 lutego, 30 lub 31, w zależności od długości miesiąca.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego - termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru lub nadane w placówce pocztowej.

Przywrócenie terminu - zgodnie z art. 58 k.p.a w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Powiecie Ostrowieckim:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

 1. Budynek Stowarzyszenia Bałt w Bałtowie, Bałtów 55, poniedziałek w godz. 10.00-14.00
 2. Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie, ul. Ostrowiecka 40, wtorek w godz. 10.00 – 14.00
 3. Urząd Miasta i Gminy w Kunowie, ul. Warszawska 45 b, środa w godz. 8.00 – 12.00; piątek w godz. 11.00 – 15.00
 4. Urząd Gminy w Waśniowie, Rynek 24, czwartek w godz. 10.00 – 14.00

II. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, poniedziałek - piątek w godz. 7.30-11.30 (Adwokaci), 11.30 – 15.30 (Radcy Prawni)

III. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

 1. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, poniedziałek i środa w godz. 7.30-11.30, wtorek, czwartek i piątek w godz. 11.30 – 15.30

Harmonogram pracy punktów na terenie Powiatu Ostrowiecki dostępny również na stronie: www.ostrowiecki.eu/zalatw-sprawe/pomoc-prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (także w zakresie tejże działalności).

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Rejestracja na wizyty
W celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dokonać wcześniejszej rejestracji.

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 664 990 364, poniedziałek - piątek w godz. 7.30–15.30, pod adresem mailowym: [email protected] a także przez system elektronicznej rejestracji: www.np.ms.gov.pl

Dodaj ogłoszenie